Today's Sky

/

UA: Unitat Astronòmica. Equivalent a 149.597.870,691 km.

Nota: Les coordenades, distàncies, elongacions, fases i magnituds es donen per les 0h de Temps Universal de la data escollida.

S'ha tingut en compte l'efecte de la refracció atmosfèrica.

Degrees
Longitud en graus.
Minutes
Longitud en minuts.
Seconds
Longitud en segons.
Julian Day
Local Sidereal Time

Note: Some versions of Internet Explorer could show the chart incorrectly.