El Cielo del Día

/

UA: Unitat Astronòmica. Equivalent a 149.597.870,691 km.

Nota: Les coordenades, distàncies, elongacions, fases i magnituds es donen per les 0h de Temps Universal de la data escollida.

S'ha tingut en compte l'efecte de la refracció atmosfèrica.

Grados
Longitud en grados.
Minutos
Longitud en minutos.
Segundos
Longitud en segundos.
Día Juliano
Tiempo Sideral Local

Nota: Algunas versiones de Internet Explorer podrían mostrar la carta incorrectamente.