El Cel del Dia

/

UA: Unitat Astronòmica. Equivalent a 149.597.870,691 km.

Nota: Les coordenades, distàncies, elongacions, fases i magnituds es donen per les 0h de Temps Universal de la data escollida.

S'ha tingut en compte l'efecte de la refracció atmosfèrica.

Graus
Longitud en graus.
Minuts
Longitud en minuts.
Segons
Longitud en segons.
Dia Julià
Temps Sideri Local

Note: Some versions of Internet Explorer could show the chart incorrectly.